STARTSIDA

Historiska Källa Hamn


Källa gamla kyrka Källahamns historia går långt tillbaka i tiden tack vare den skyddande havsviken och färskvattenkällan. Källahamn har räknats som en av de viktigare på Öland och är framför allt känd som utskeppningshamn för kalksten. I synnerhet gäller detta under Sveriges stormaktsperiod, då väldiga mängder sten skeppades över till de svenska besittningarna i Baltikum. Källa undantogs under denna period från lagen om förbud för ölänningarna att själva ombesörja handel över östersjön, vilket kom socknens utrikessjöfart att blomstra framför allt de sista decennierna av 1600-talet. Hamnen miste inte sin betydelse utan framstod som öns främsta under 1800-talets sista hälft, fram till omkring 1900, då Sandviks moderna hamn byggdes på den västra sidan av ön. Dessförinnan hade Källahamn haft Ölands största samlade handelsflotta med inte mindre än 15 seglande skutor år 1878.

Bryggan och fiskebåt På 1900-talet började man i större utsträckning använda hamnen som fiskehamn. Under 1930-talet införskaffades den första motorbåten och fisket övergick från husbehovsfiske till yrkesfiske. Kaj med anslutningsväg och bryggan byggdes på 1940-talet. Båtarna hade flera mans besättning och man fiskade i stora delar av Östersjön På 1980-talet var fångsterna goda och man bildade Källahamns kylhusförening som lät bygga kylhuset för förvaring av fisk. Strax efter att kylhuset byggts minskade fångsterna och även antalet yrkesfiskare Kylhuset har på senare år även använts för en mindre fiskindustri.

Gammal eka Under första halvan av 1900-talet användes hamnområdet även för båtbyggeri av bröderna Jan och Filip Sjögren.